Ubytovací řád

Keilberg Resort, s.r.o.

1. Základní ustanovení

Ubytovací řád (smlouva o ubytování) upravuje právo objednavatele (hosta), aby mu ubytovatel (provozovatel ubytovacího zařízení) poskytl přechodné ubytování na dobu dohodnutou nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v ubytovacím zařízení hotelu KEILBERG RESORT.

2. Zásady ubytování

I. Povinnosti a oprávnění ubytovatele a objednavatele (hosta)

a.Ubytovat je možné pouze osoby, které se prokáží platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.
b.Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem nenahlášené osoby včetně dětí.
a. Host při nástupu k ubytování vyplní ubytovací lístek. Podle údajů z ubytovacího lístku ubytovatel hosta tuzemce zaeviduje a cizince zapíše do domovní knihy.
b. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ubytovateli cenu ve lhůtách níže uvedených.
c. Host má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení (pokud nejsou exkluzivně rezervovány pro jinou společnost) a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.
d. Ubytovatel je povinen odevzdat prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
e. Host je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a plnění s ubytováním spojené řádně. V těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu ubytovatele provádět žádné podstatné změny.

II. Nástup k ubytování, ukončení pobytu

a. Ubytovatel vydá hostovi při nástupu k ubytování ubytovací průkaz s uvedením nástupu k ubytování, případně i konce ubytování, ceny za jednodenní ubytování a případných dalších služeb. Při opakovaném příchodu se host na požádání prokazuje ubytovacím průkazem.
b. Host má právo na základě objednaného ubytování se ubytovat nejpozději do 18 hodin. Ubytovatel do této doby pokoj rezervuje, není-li dohodnuto jinak.
c. Host je povinen provést odhlášení pobytu v den odjezdu nejpozději do 10:00 hodin, (po vzájemné dohodě je možné dobu nástupu a odjezdu upravit). Při nedodržení času odjezdu je ubytovatel oprávněn účtovat cenu za další den ubytování.
d.pokoj bude převzat pracovníkem hotelu a až poté dojde k odhlášení

III. Úhrada ubytování

a. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem ubytovatele. Platí zpravidla před zahájením pobytu.
b. Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, uhradí cenu ubytování za celou předcházející noc.
c. Host, který si objednal ubytování před 12. hodinou, a jím objednaný pokoj nemohl být předešlou noc pronajat, platí ubytování i za předcházející noc.
d.Při potvrzení objednávky Vás požádáme o zaplacení zálohy. Výše zálohy je stanovena ve výši 50% z celkové ceny ubytování.
e. Cena ( záloha ) za ubytování se platí převodem na účet ubytovatele 5326424359/0800.

IV. Práva a povinnosti hosta

a. V době od 22.00 hodin do 07.00 hodin host dodržuje noční klid.
b. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může ubytovatel – pokud tak lze – nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl host původně ubytován.
c. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem ubytovatele, po zapsání do knihy návštěv, v době od 08.00 hodin do 22.00 hodin.
d. Psi, kočky a jiná zvířata mohou být umístěna v zařízení ubytovatele pouze se souhlasem ubytovatele za předpokladu, že host prokáže jejich nezávadný zdravotní stav a uhradí poplatek dle ceníku.
e. Užívání zařízení ubytovatele je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženy infekčními nemocemi.
f. Ubytovatel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.
g. Host nepoužívá v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou elektrických spotřebičů určených k osobní hygieně, tj. holicích strojků, masážních strojků, sušiček vlasů apod. Dále může host používat nízko příkonové spotřebiče sloužící osobní potřebě, tj. počítače (notebooky), tiskárny, nabíječky k telefonům a k video kamerám apod.
h. Host při odchodu z pokoje uzavře okna, vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje vyjmutím karty z pokojové čtečky karet a pokoj uzamkne.
i. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních prostorách ubytovatele bez dozoru dospělých.
j. Celý objekt je nukuřácký, pokud dojde k zjištění, že host kouřil mimo místa k tomu určená bude mu účtovaná pokuta 5000,- Kč a bude vykázán z hotelu bez náhrad za ubytování

V. Odpovědnost za škodu

a. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle platných předpisů.
b. Ubytovatel odpovídá za škodu na věcech, které byly hosty nebo pro ně vneseny, ledaže by ke škodě došlo jinak. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí, anebo které byly za tím účelem odevzdány odpovědnému zaměstnanci ubytovatele. Hotel nezodpovídá za cennosti, doklady, hotovost šperky apod. ponechané v hotelovém pokoji. Pro úschovu cenností je určen trezor na recepci.

VI. Odstoupení od smlouvy

a. Host může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby, újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je host povinen nahradit.
b. Ubytovatel může před uplynutím doby od smlouvy odstoupit, jestli-že host v zařízení ubytovatele i přes výstrahu porušuje dobré mravy nebo jinak porušuje ustanovení ubytovacího řádu.

VII. Stížnosti a reklamace

Případné stížnosti a návrhy na zlepšení přijímá ubytovatel nebo jím pověřený pracovník.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb v keilberg resortu

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují poskytování služeb společností Keilberg resort, s.r.o., provozovnou Keilberg resort Háj 162.

Provedením závazné rezervace prostřednictvím webové stránky nebo přímé rezervace poskytovaných služeb odsouhlasujete seznámení s uvedenými smluvními podmínkami a tím je akceptujete a s nimi souhlasíte.

Na provedení závazné rezervace na poskytované služby se vztahují uvedené stornopoplatky. Na speciální nabídky a akce resortu, kdy jsou poskytovány slevy či jiná zvýhodnění, se stornopoplatky ze strany objednavatele nedají uplatnit.

V případě zvolení úhrady kreditní kartou je zapotřebí toto kartou, kterou je provedená předplatba, provést i doplatek hotelu za poskytnuté služby.

Po provedení autorizace hotelem Vám bude zasláno potvrzení o objednaných službách.

Veškerá komunikace a případné změny je nutné provádět písemně a to na email recepce@keilbergresort.cz. Změny Vám budou následně, v případě možné realizace, potvrzeny.

Veškeré uváděné ceny za ubytovací služby jsou konečné a uváděné za délku objednaného pobytu. Úhrada platební nebo kreditní kartou je prováděna vždy v Kč.

V případě kdy klient hradí pobyt v cizí měně, je cena navýšena o 2,5 % .

Storno podmínky

Po potvrzení rezervace odsouhlasujete níže uvedené storno podmínky.
Veškerá storna nebo změny rezervace musí být prováděny písemně emailem na recepce@keilbergresort.cz. Změny Vám budou následně, v případě možné realizace, potvrzeny.

Pro závazné rezervace bez možností storna a vrácení peněz platí, že v případě změny nebo nedojezdu Vám bude účtována smluvní pokuta v plné výši 100% objednaných služeb.

Storno podmínky

1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 15 dnů před ohlášeným příjezdem.
2. Při zrušení rezervace 14 – 7 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% z celkové ceny pobytu.
3. Při zrušení rezervace 6 – 3 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
4. Při zrušení rezervace 2 a 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
5. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
6. Stornopoplatek je smluvní pokutou.

V případě prodeje poukazu prostřednictvím jiného dodavatele se storno podmínky a změny řídí pravidly uvedenými při jeho nákupu.

Zakoupené poukazy budou v platnosti do vyčerpání dle data na poukazu.

V případě uzavření provozovny z důvodu vyšší moci, pandemie nebudou storno poplatky účtovány.

Reklamace služeb

Reklamaci poskytovaných služeb je zapotřebí provést neprodleně s pracovníkem recepce hotelu, nadřízeným pracovníkem nebo s členem vedení hotelu z důvodu napravení situace.

Zásady pro tvorbu cen a poskytování služeb v hotelové části

Dítě do 5,99 let pobyt zdarma bez nároku na vlastní lůžko, v případě objednané snídaně je tato poskytnuta rovněž zdarma.

Pro dítě ve věku 6 let až 11,99 let je účtováno ve výši 50 % z ceny.

Dětská postýlka je na požádání poskytována zdarma. Služba je omezena počtem dětských postýlek, proto je zapotřebí provádět zajištění již při rezervaci.

K jednomu pokoji náleží jedno parkovací místo pro osobní automobil, které je poskytováno zdarma. V případě volné kapacity parkoviště je možné parkovat další osobní vozidlo.

V letní sezóně je zdarma poskytováno uložiště kol, v zimní sezóně sklad lyží včetně sušárny. Sportovní náčiní není dovoleno uskladňovat v ubytovacích prostorách.

Objekt je pod kamerovým systémem.

Zásady pro tvorbu cen a poskytování služeb v apartmánové části

Dětská postýlka je na požádání poskytována zdarma. Služba je omezena počtem dětských postýlek, proto je zapotřebí provádět zajištění již při rezervaci.

V ceně pronájmu apartmánu mají hosté hrazený úklid po skončení pobytu, ložní prádlo, třecí ručníky, utěrky, vybavení kuchyně, úklidové prostředky a spotřebovanou energii včetně teplé a studené vody.

Běžný úklid apartmánu včetně vynášení odpadů do příslušných odpadních nádob si hosté zajišťují sami.

V případě požadavku na denní úklid, který obsahuje úklid obytných prostor (stlaní lůžek, úklid podlah, likvidaci odpadků, uložení nádobí do myčky, pokud je součástí kuchyňské linky) je možné tyto služby objednat za poplatek na recepci hotelu.

K jednomu pokoji náleží jedno parkovací místo pro osobní automobil, které je poskytováno zdarma. V případě volné kapacity parkoviště je možné parkovat další osobní vozidlo.

V letní sezóně je zdarma poskytováno uložiště kol, v zimní sezóně sklad lyží včetně sušárny. Sportovní náčiní není dovoleno uskladňovat v ubytovacích prostorách.

Objekt je pod kamerovým systémem.