Ubytovací řád

Keilberg Resort, s.r.o.

1. Základní ustanovení

Ubytovací řád (smlouva o ubytování) upravuje právo objednavatele (hosta), aby mu ubytovatel (provozovatel ubytovacího zařízení) poskytl přechodné ubytování na dobu dohodnutou nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v ubytovacím zařízení hotelu KEILBERG RESORT.

2. Zásady ubytování

I. Povinnosti a oprávnění ubytovatele a objednavatele (hosta)

a. Host při nástupu k ubytování vyplní ubytovací lístek. Podle údajů z ubytovacího lístku ubytovatel hosta tuzemce zaeviduje a cizince zapíše do domovní knihy.
b. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ubytovateli cenu ve lhůtách níže uvedených.
c. Host má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení (pokud nejsou exkluzivně rezervovány pro jinou společnost) a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.
d. Ubytovatel je povinen odevzdat prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
e. Host je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a plnění s ubytováním spojené řádně. V těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu ubytovatele provádět žádné podstatné změny.

II. Nástup k ubytování, ukončení pobytu

a. Ubytovatel vydá hostovi při nástupu k ubytování ubytovací průkaz s uvedením nástupu k ubytování, případně i konce ubytování, ceny za jednodenní ubytování a případných dalších služeb. Při opakovaném příchodu se host na požádání prokazuje ubytovacím průkazem.
b. Host má právo na základě objednaného ubytování se ubytovat nejpozději do 18 hodin. Ubytovatel do této doby pokoj rezervuje, není-li dohodnuto jinak.
c. Host je povinen provést odhlášení pobytu v den odjezdu nejpozději do 10:00 hodin, není-li dohodnuto jinak.

III. Úhrada ubytování

a. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem ubytovatele. Platí zpravidla při skončení pobytu, nejdéle však za jednotýdenní pobyt. Účet je splatný při předložení.
b. Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, uhradí cenu ubytování za celou předcházející noc.
c. Host, který si objednal ubytování před 12. hodinou, a jím objednaný pokoj nemohl být předešlou noc pronajat, platí ubytování i za předcházející noc.

IV. Práva a povinnosti hosta

a. V době od 22.00 hodin do 07.00 hodin host dodržuje noční klid.
b. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může ubytovatel – pokud tak lze – nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl host původně ubytován.
c. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem ubytovatele, po zapsání do knihy návštěv, v době od 08.00 hodin do 22.00 hodin.
d. Psi, kočky a jiná zvířata mohou být umístěna v zařízení ubytovatele pouze se souhlasem ubytovatele za předpokladu, že host prokáže jejich nezávadný zdravotní stav a uhradí poplatek dle ceníku.
e. Užívání zařízení ubytovatele je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženy infekčními nemocemi.
f. Ubytovatel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.
g. Host nepoužívá v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou elektrických spotřebičů určených k osobní hygieně, tj. holicích strojků, masážních strojků, sušiček vlasů apod. Dále může host používat nízko příkonové spotřebiče sloužící osobní potřebě, tj. počítače (notebooky), tiskárny, nabíječky k telefonům a k video kamerám apod.
h. Host při odchodu z pokoje uzavře okna, vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje a pokoj uzamkne.
i. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních prostorách ubytovatele bez dozoru dospělých.

V. Odpovědnost za škodu

a. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle platných předpisů.
b. Ubytovatel odpovídá za škodu na věcech, které byly hosty nebo pro ně vneseny, ledaže by ke škodě došlo jinak. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí, anebo které byly za tím účelem odevzdány odpovědnému zaměstnanci ubytovatele. Hotel nezodpovídá za cennosti, doklady, hotovost šperky apod. ponechané v hotelovém pokoji. Pro úschovu cenností jsou určeny trezory na pokojích.

VI. Odstoupení od smlouvy

a. Host může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby, újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je host povinen nahradit pouze v případě, nemohl-li ubytovatel újmě zabránit.
b. Ubytovatel může před uplynutím doby od smlouvy odstoupit, jestli-že host v zařízení ubytovatele i přes výstrahu porušuje dobré mravy nebo jinak porušuje ustanovení ubytovacího řádu.

VII. Stížnosti a reklamace

Případné stížnosti a návrhy na zlepšení přijímá ubytovatel nebo jím pověřený pracovník.